“Ahimsa (la no violència) és l’ensenyament més sublim i el dharma més elevat. Totes les observacions i restriccions del camí del ioga són per arribar a la plenitud d’Ahimsa.”

“Al reconèixer el mateix Atman en tots els éssers, ens establim en ahimsa (la no violència) de forma natural.”

“El món actual és un repte constant pel iogui que s’esforça per viure en el dharma. Cal impregnar-se de la puresa i la fortalesa de l’ensenyament primordial per sacralitzar la nostra vida a cada instant.”

“Que cadascun dels nostres actes sigui una adoració a la divinitat i a tots els éssers d’aquesta terra.”

“És necessari defugir amb força les supersticions que sustenten el món modern, com el materialisme, l’economicisme, el cientificisme, l’igualitarisme, etc., per així romandre en la visió de la sacralitat del cosmos.”

“Un dels mantres que recitem sovint és “Om Shantih, Shantih, Shantih”. Om pau, pau, pau. Aquesta és una pràctica comú en l’hinduisme. El primer “shantih” significa pau pel món dels humans, el segon “shantih” pau pel món dels avantpassats i el tercer, pau pel món dels Deves (déus).”

Swami Satyananda Saraswati

“Ahimsa. La no violència en la Cosmovisió hindú.”

Satsang a la Fundació Columbia.

01/05/2017 Buenos Aires, Argentina.